پایه دستگاه ذخیره شماره (عمده)

دسته ها : /

 

تعرفه همکار/ نماینده خرید دستگاه پایه سفید و مشکی
پایه تک 270,000
بالا تر از 5 دستگاه 140,000
بالا تر از 10 دستگاه 130,000
بالا تر از 50 دستگاه 110,000
بالا تر از 100 دستگاه 100,000
بالا تر از 200 دستگاه 90,000
بالا تر از 500 دستگاه 80,000
بالا تر از 1000 دستگاه 50,000
تماس بگیرید

توضیحات محصول