بکاپ گیری حرفه ای از سایت

🥉طرح برنزی🥉

بکاپ گیری حرفه ای از سایت
/ هزار تومان 800
 • بکاپ گیری دستی از فایل ها 2 روز یک بار
 • بکاپ گیری دستی از دیتابیس روزانه 1 بار
 • ذخیر بکاپ به مدت 1 هفته در هاست شما
 • انتقال بکاپ به هارد اختصاصی به صورت فیزیکی
 • انتقال بکاپ به سرور ابری

🥈طرح نقره ای🥈

بکاپ گیری حرفه ای از سایت
/ میلیون تومان 1
 • بکاپ گیری دستی از فایل ها روزانه 1 بار
 • بکاپ گیری دستی از دیتابیس روزانه 2 بار
 • ذخیر بکاپ به مدت 1 هفته در هاست شما
 • انتقال بکاپ به هارد اختصاصی به صورت فیزیکی
 • انتقال بکاپ به سرور ابری

🥇طرح طلایی🥇

بکاپ گیری حرفه ای از سایت
/ میلیون تومان 2
 • بکاپ گیری دستی از فایل ها روزانه 2 بار
 • بکاپ گیری دستی از دیتابیس روزانه 4 بار
 • ذخیر بکاپ به مدت 2 هفته
 • انتقال بکاپ به هارد اختصاصی به صورت فیزیکی
 • انتقال بکاپ به سرور ابری

💎 طرح الماس 💎

بکاپ گیری حرفه ای از سایت
/ میلیون تومان 3
 • بکاپ گیری دستی از فایل ها روزانه 3 بار
 • بکاپ گیری دستی از دیتابیس روزانه 6 بار
 • ذخیر بکاپ به مدت 1 ماه
 • انتقال بکاپ به هارد اختصاصی به صورت فیزیکی
 • انتقال بکاپ به سرور ابری