افزایش بازدید یوتیوب

میدونستید یوتیوب به ازای بالا بودن آمار بازدید ویدیو به کاربران خود پاداش میدهد !